วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทรงาม และนางสาวธิดาแก้ว สะทองอยู่ ครูอาสาสมัครฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม รวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ กศน.ตำบลโพธิ์ไทรงาม ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19
กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...