วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ สู่ประชาคมอาเซียนและการมีอาชีพอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาคิดเป็นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...