วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทรงาม และนางสาวธิดาแก้ว สะทองอยู่ ครูอาสาสมัครฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม รวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ กศน.ตำบลโพธิ์ไทรงาม ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID - 19
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมพัฒนา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2563

                   นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบึงนาราง  มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
นำนักศึกษาพัฒนา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาตามแบบโครงการหลวง สร้างพิจิตรเป็นเมืองต้นแบบ”

                    นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบึงนาราง  มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ครู กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม เข้าร่วมโครงการ
อบรมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาตามแบบโครงการหลวง สร้างพิจิตรเป็นเมืองต้นแบบ"
โดยสถาบันวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ณ อาคารอนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

                นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอบึงนาราง  เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายมนตรี  ลังกาพินธุ์  นายอำเภอบึงนาราง เป็นประธาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่  1 ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

                นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอบึงนาราง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 พร้อมรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระดับ ดีเยี่ยม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร โดยท่าน ดร. กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

                นางทิวาพร  ผิวงาม ครู กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม ครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (
N-NETครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ                 นางสาวทองใหม่ คำเพ็ชร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม 
เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย ระดับ ดีเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาระการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ

   

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

                นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอบึงนาราง  เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ณ  ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร


วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

โครงการพัฒนาบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทักคล้อ จังหวัดพิจิตร

         นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กศน. อำเภอบึงนาราง ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...