วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

                นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอบึงนาราง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 พร้อมรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระดับ ดีเยี่ยม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร โดยท่าน ดร. กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

                นางทิวาพร  ผิวงาม ครู กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม ครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (
N-NETครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ                 นางสาวทองใหม่ คำเพ็ชร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม 
เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย ระดับ ดีเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาระการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...