ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 @ ปรัชญา

          จัดการศึกษาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น

@อัตลักษณ์

          วินัย  พอเพียง  จิตอาสา

@ เอกลักษณ์

          สถานศึกษาพอเพียง   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...