ประวัติ

          เดิม กศน.ตำบลโพธิ์ไทรงาม ตั้งอยู่ที่ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโพธิ์ไทรงาม (ศรช.ตำบลโพธิ์ไทรงาม) และได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551

          ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงามให้เข้ามาใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม (อาคารหลังเดิม) และได้ประกาศจัดตั้งเป็น “กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 แต่เนื่องจากประสบปัญหาในด้านสถานที่คับแคบตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้เป็นที่ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กศน. ตำบลจึงได้ย้ายที่ทำการพบกลุ่มไปพบกลุ่มที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงามอาคารหลังใหม่เป็นการชั่วคราวและได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงจวน หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม ในการพบกลุ่ม ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ย้าย กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงามไปตั้งอยู่ที่อาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านบึงลี ตำบลโพธิ์ไทรงาม แต่เนื่องจากสถานที่ไม่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงามจึงพิจารณาสถานที่ที่มีความเหมาะสมจึงขอย้ายสถานที่ 

          กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 มาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม เป็นการชั่วคราว

          ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 จากผลการนิเทศสถาน กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงามโดย
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบึงนาราง พิจารณาแล้วว่ามีสถานที่ขาดความพร้อมในการจัดกิจกรรม กศน. จึงได้ประสานงานโรงเรียน
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 ตำบลโพธิ์ไทรงาม
เพื่อขอความอนุเคราะห์ย้ายสถานที่ตั้ง กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม

          ดังนั้น กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงามจึงทำการย้ายสถานที่ตั้ง กศน. ตำบล มาอยู่ที่ หอสมุดพระครูวิสิฐสีลาภรณ์ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2558 ต่อมาทางโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 มีการปรับปรุงสถานที่ 

          กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม  จึงทำการย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ 3 บ้านทุ่งทอง ตำบลโพธิ์ไทรงาม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนตำบลโพธิ์ไทรงาม

          ตำบลโพธิ์ไทรงาม อยู่ห่างจากอำเภอบึงนารางเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่สร้างบ้านเรือนชุมชนเป็นกลุ่มหนาแน่นตามเส้นทางสายหลักและลำคลอง เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้า มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
          ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลทะนง  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

        แผนที่ ตำบลโพธิ์ไทรงาม

ขอบเขตการปกครอง

          ตำบลโพธิ์ไทรงาม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

                    หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม
                    หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งกระทั่ง
                    หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง
                    หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ
                    หมู่ที่ 5 บ้านคลองสะแวด
                    หมู่ที่ 6 บ้านวังกระสูบ
                    หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว
                    
มู่ที่ 8 บ้านบึงลีใต้
                    หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา

            แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและสถานที่สำคัญในตำบลโพธิ์ไทรงาม


ประชากรและครัวเรือน


          ประชากรตำบลโพธิ์ไทรงามอาศัยอยู่ใน 9 หมู่บ้าน จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,093 คน เป็นชาย 2,002 คน เป็นหญิง 2,091 คน  จำนวนทั้งสิ้น 1,878 ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้  


หมู่ที่


ชื่อหมู่บ้าน


จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านโพธิ์ไทรงาม

275

305

580

267

2

บ้านทุ่งกระทั่ง

179

179

348

126

3

บ้านทุ่งทอง

253

256

518

211

4

บ้านบึงลีเหนือ

337

337

674

477

5

บ้านคลองสะแวด

65

61

126

61

6

บ้านวังกระสูบ

253

254

507

166

7

บ้านหนองเค้าแมว

210

240

450

231

8

บ้านบึงลีใต้

195

218

413

192

9

บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา

235

232

467

147

รวม

2,002

2,091

4,093

1,878

   

ขนาดพื้นที่ตำบล พื้นที่ และพื้นที่การเกษตรตำบล

          เนื้อที่ของตำบลโพธิ์ไทรงาม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 73.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,648 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 40,743 ไร่ และพื้นที่ 19,236 ไร่ ดังตารางนี้

มู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

 

พื้นที่การเกษตร(ไร่)

 

1

บ้านโพธิ์ไทรงาม

2,744

2,199

2

บ้านทุ่งกระทั่ง

3,649

3,104

3

บ้านทุ่งทอง

2,919

2,374

4

บ้านบึงลีเหนือ

20,999

20,454

5

บ้านคลองสะแวด

2,395

1,850

6

บ้านวังกระสูบ

3,739

3,194

7

บ้านหนองเค้าแมว

2,621

2,076

8

บ้านบึงลีใต้

3,267

2,722

9

บ้านโพธิ์ไทรงามพัฒนา

3,315

2,770

รวม

45,648

40,743


ลักษณะภูมิประเทศ

          ตำบลโพธิ์ไทรงาม  มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน คิดเป็นร้อยละ 42.33
ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 36.46 ของพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ลุ่ม
คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของพื้นที่ทั้งหมดไม่มีภูเขา สภาพอากาศร้อนมีลำคลองธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

 โครงข่ายคมนาคม

          สภาพถนนในตำบลโพธิ์ไทรงาม ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักกับภาคเกษตรกรรมเป็นถนนลูกรังและถนนดิน ซึ่งการคมนาคมภายในตำบลและติดต่อกับตำบลใกล้เคียงอยู่ในเกณฑ์ดี การคมนาคมสะดวก ถนนภายในตำบลประกอบด้วยถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนลาดยางสายหลัก 4 สาย ดังตาราง

ถนน

สภาพถนน


ถนนลาดยางสายหลัก 4 สาย ได้แก่

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117        
    (นครสวรรค์-พิษณุโลก) 
    ยาว 8 กิโลเมตร

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067    
    (อำเภอบางมูลนาก-อำเภอบรรพตพิสัย)      ยาว 12 กิโลเมตร

3. บ้านบึงลี-บ้านหนองตะแบก
    ยาว 4 กิโลเมตร

4. บ้านบึงลี-บ้านวังกระสูบ
    ยาว 3 กิโลเมตร


- ถนนลาดยางสายหลักภายใน
ตำบลโพธิ์ไทรงามอยู่ในเกณฑ์ดี
การเดินทางในตำบลและทางเชื่อม
ตำบลใกล้เคียงมีความสะดวก

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...