วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมพัฒนา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2563

                   นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบึงนาราง  มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
นำนักศึกษาพัฒนา กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทอง ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาตามแบบโครงการหลวง สร้างพิจิตรเป็นเมืองต้นแบบ”

                    นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบึงนาราง  มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ครู กศน. ตำบลโพธิ์ไทรงาม เข้าร่วมโครงการ
อบรมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาตามแบบโครงการหลวง สร้างพิจิตรเป็นเมืองต้นแบบ"
โดยสถาบันวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ณ อาคารอนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day วันที่ 9 เมษายน 2564

นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ...